Registrácia

Sekcia plávania vo Vysokoškolskom športovom klube na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave vytvára podmienky pre bohatú športovú činnosť detí a mládeže. Celoročne vedie zdokonaľovacie plavecké výcviky, kondičné plávanie pre deti a mládež, riadi športový tréning v žiackych, dorasteneckých a seniorských kategóriách. Kvalitu práce prezentuje počet reprezentantov SR v plávaní v klube, počet prekonaných slovenských rekordov, účasť plavcov na najvyšších medzinárodných podujatiach.

Sekcia vytvára podmienky pre plávanie s jedincami so slabším stupňom mentálneho postihnutia.

Zdokonaľovací plavecký výcvik- zúčastňujú sa ho deti vo veku 7- 11 rokov, je zameraný na nácvik a zdokonaľovanie techniky všetkých plaveckých spôsobov včítane štartov a obrátok. Hlavným cieľom výcviku je naučiť detí správnu techniku plávania, zvládnuť širokú škálu plaveckých zručností a vytvoriť pocit istoty pri pohybe vo vode. Zdokonaľovací kurz trvá celý školský rok a v priebehu roka sa robia pravidelné kontrolné previerky úrovne plávania detí, formou kontrolných pretekov. V priebehu roka organizujeme plavecké preteky „Cena o Vianočného kapra “ a „Olympijská rybka“. Zdokonaľovací výcvik sa realizuje tri krát do týždňa v trvaní 60 min v pondelok, stredu, piatok vždy v čase 16 – 17 hod.
Kondičné plávanie – zúčastňujú sa ho starší žiaci vo veku 13 – 16 rokov, je zameraný na udržanie aktívneho zdravia a kondície. Tréningy sú 2 x  do týždňa 120 min a skladajú sa zo suchej prípravy (60 min) a z tréningu vo vode (60 min).

Športový tréning mládeže a dospelých - zúčastňujú sa ho žiaci, dorast a dospelí, ktorí prešli všetkými stupňami prípravy a majú všetky predpoklady pre neustály výkonnostný rast. Žiacku skupinu tvoria plavci vo veku 12- 15 rokov a výkonnostnú skupinu plavci 16 rokov a starší. Plavci sa pravidelne zúčastňujú plaveckých pretekov na Slovensku a v zahraničí. Tréningy sú 5 krát do týždňa poobede so suchou prípravou a vo vode 4 krát ráno.

V súčasnosti sa medzi nimi nachádzajú medailisti z majstrovstiev Slovenska v plávaní v kategórii B, A, dorastu, seniorov a reprezentanti Slovenskej republiky.

Vedúca sekcie

prof. PaedDr. Yvetta Macejková, PhD.
macejkova@fsport.uniba.sk
+421 2 20669935