Registrácia

DOKUMENTY VŠK FTVŠ UK LAFRANCONI

Ak chcete podporiť a pomôcť VŠK FTVŠ UK Lafranconi môžete tak urobiť aj 2% z vašej dane.

Za vašu podporu vám veľmi pekne ĎAKUJEME.

Vaše Všetky potrebné formuláre si môžete stiahnuť TU:

Vypočítajte si:
a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2017 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3,32 €. 
b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2017 dobrovoľnícky pracovali. 

V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa.

Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania: 

Obchodné meno (názov): Vysokoškolský športový klub FTVŠ UK Lafranconi

Sídlo: Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9, 814 69 Bratislava 
Právna forma: Občianske združenie 
Identifikačné číslo (IČO): 31 788 041

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2018) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. (Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!) 
Postup pre ZAMESTNANCOV, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov. 
Do 15.02.2018 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane. 
Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať: 
a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2017 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3,32 €. 
b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2017 dobrovoľnícky pracovali. 

Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2018 na daňový
úrad podľa Vášho bydliska. 
(Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane
je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!) 

Návod ako poukázať 2% z dane:

http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/

Vaše Všetky potrebné formuláre si môžete stiahnuť aj TU:

http://www.dvepercenta.sk/details.php?organizationID=3693

Pozvánka na Valné zhromaždenie VŠK FTVŠ UK Lafranconi BA

Vec: Pozvánka na Valné zhromaždenie VŠK FTVŠ UK Lafranconi BA

V zmysle Stanov VŠK, na základe rozhodnutia správnej rady VŠK, zvolávame Valné zhromaždenie VŠK 2017 na deň 23.11. 2017 (štvrtok).

Valné zhromaždenie SZTŠ sa bude konať na FTVŠ UK, L. Svobodu 9, 814 69 Bratislava v miestnosti 00-06. Valné zhromaždenie VŠK má začiatok o 18.00 hod., prezentácia delegátov je stanovená od 17.45 – 18.00 hod.

Zároveň vyzývame členov VŠK k predloženiu návrhov bodov na prerokovanie najneskôr do 10.11.2017.

Program VZČ VŠK:

  1. Otvorenie zasadnutia a privítanie hostí,
  2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice,
  3. Schválenie programu rokovania,
  4. Schválenie nových legislatívnych materiálov prislúchajúcich do výlučnej kompetencie VZČ (Stanovy, Finančný poriadok, príslušné časti Organizačného poriadku...) v súvislosti so zmenami v zákone o športe – po návrhu každého materiálu diskusia k návrhu,
  5. Činnosť za rok 2017,
  6. Čerpanie finančných prostriedkov za rok 2016 a 2017,
  7. Rôzne
  8. Záver VZČ

Mgr. Peter Olej, PhD. 

manažér VŠK FTVŠ UK Lafranconi

V Bratislave 17.10. 2017